REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „90 dni na zwrot”

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy  regulamin  (dalej  także:  „Regulamin”)  określa  warunki  i  zasady  akcji

promocyjnej prowadzonej pod nazwą: „90 dni na zwrot” (dalej także: „Promocja”), w szczególności warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki Organizatora (definicja poniżej) oraz Uczestników (definicja poniżej) Promocji.

2. Organizatorem Promocji jest FAST Poland Sp. z o.o. Sokołowska 10, 05-090 Puchały, Poland, EUROPE zarejestrowana pod numerem NIP 5252332655, REGON 140120916, KRS 0000234825 (dalej także: „Organizator”).

3. Udział w Promocji jest dobrowolny i oznacza wyrażenie przez Uczestnika Promocji zgody na warunki i zasady Promocji określone niniejszym Regulaminem.

4. Promocja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

5. Promocja obejmuje wyłącznie produkty  Organizatora szczegółowo wymienione

i opisane w  Załączniku  nr  1 do Regulaminu (dalej także  łącznie: „Produkty”, a indywidualnie „Produkt”), nabyte wyłącznie przez konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego w Sklepach (definicja poniżej) lub Sklepach Internetowych (definicja poniżej) (dalej Sklepy oraz Sklepy Internetowe zwane będą łącznie także: „Obiektami”). Promocja obejmuje wyłącznie Produkty nabyte przez konsumenta w wymienionych i opisanych Obiektach w Załączniku nr 2 do Regulaminu. 

6. Promocja obejmuje konsumentów, którzy w ciągu 5 dni (dokładniej 120 godzin) od daty i godziny zakupu Produktu dokonają rejestracji zakupu na stronie odkurzacze.sencor-polska.pl.

Przez datę i godzinę zakupu rozumie się datę i godzinę wystawienia paragonu lub faktury VAT. 

7. Nabycie Produktu przez firmę wyklucza z udziału w Promocji.

§ 2.

CZAS I ZASIĘG AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski. Promocja dotyczy zakupu nowych Produktów objętych Promocją w wymienionych Obiektach na terenie Polski. Promocja dotyczy wyłącznie nowych Produktów objętych Promocją zakupionych u podmiotów prowadzących Sklepy lub Sklepy Internetowe, które wystawią dokument (paragon lub fakturę) zawierający polski numer NIP.

2. Okres trwania Promocji: od dnia 17.05.2021 roku do dnia 30.06.2021 roku, jednakże dla wzięcia udziału w Promocji decydująca jest: (i) data dokonania zakupu Produktu w okresie obowiązywania Promocji, tj. od godz. 00:01 w dniu 17.05.2021 roku do godz. 23:59 w dniu 30.06.2021 roku, wynikająca ze złożonego przez Uczestnika zamówienia na Produkt i data rejestracji zakupu na stronie Organizatora wskazanej w § 1 ust. 6 Regulaminu.

§ 3.

CEL AKCJI PROMOCYJNEJ.

1. Celem Promocji jest umożliwienie każdemu Uczestnikowi: (i) wypróbowania (przetestowania) jednego Produktu zakupionego w Obiektach, (ii) zweryfikowania funkcjonalności Produktu zakupionego w jednym z Obiektów oraz (iii) uzyskanie informacji w zakresie satysfakcji z użytkowania Produktu, a następnie – w przypadku braku zadowolenia Uczestnika z zakupionego Produktu – umożliwienie Uczestnikowi zwrotu zakupionego w Obiekcie Produktu, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

§ 4.

UCZESTNICTWO W AKCJI PROMOCYJNEJ.

1. Uczestnikiem Promocji może zostać wyłącznie osoba fizyczna spełniająca łącznie wszystkie poniższe kryteria: (i) jest pełnoletnia, tj. ukończyła 18 lat, (ii) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, (iii) jest zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (iv) posiada rachunek bankowy w banku mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (v) w okresie trwania Promocji, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu dokona w jednym z Obiektów wymienionych w załączniku nr 2 do Regulaminu zakupu któregokolwiek Produktu, o którym mowa w Załączniku nr 1 do Regulaminu, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej także: „Uczestnik”), z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 2 Regulaminu.

2. Uczestnikiem Promocji nie może zostać osoba współpracująca (bez względu na rodzaj współpracy) lub pozostająca w stosunku pracy z Organizatorem oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, osoby prowadzące razem i pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.

3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

§ 5.

ZASADY UDZIAŁU W AKCJI PROMOCYJNEJ.

1. Uczestnik spełniający kryteria, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 Regulaminu, który ponadto spełni wszystkie przesłanki (warunki lub obowiązki), o których mowa w § 5 ust. 2-7 Regulaminu oraz § 6 ust. 1-5 Regulaminu uzyska prawo do zwrotu Organizatorowi Produktu zakupionego w jednym z Obiektów, w terminie 90 dni od dnia zakupu Produktu oraz jednocześnie prawo do zwrotu (uzyskania) równowartości kwoty stanowiącej cenę brutto zakupionego Produktu w przypadku braku zadowolenia Uczestnika z zakupionego Produktu, z tym jednak zastrzeżeniem, że zwracana przez Organizatora kwota w żadnym przypadku nie będzie (nie może być) wyższa niż zalecana przez Organizatora cena brutto Produktu w sprzedaży detalicznej, szczegółowo wskazana w Załączniku nr 1 do Regulaminu, która (w zakresie każdego Produktu) stanowi najwyższą możliwą do zwrotu kwotę za zakupiony Produkt w jednym z Obiektów. W przypadku, gdy Uczestnik zakupi Produkt w jednym z Obiektów za kwotę niższą niż zalecana przez Organizatora cena brutto Produktu w sprzedaży detalicznej, o której mowa w Załączniku nr 1 do Regulaminu, wówczas Uczestnikowi przysługuje wyłącznie prawo do zwrotu (uzyskania) równowartości kwoty stanowiącej cenę brutto zakupionego Produktu. W przypadku, gdy Uczestnik zakupi Produkt w jednym z Obiektów za kwotę wyższą niż zalecana przez Organizatora cena brutto Produktu w sprzedaży detalicznej, o której mowa w Załączniku nr 1 do Regulaminu, wówczas Uczestnikowi przysługuje wyłącznie prawo do zwrotu (uzyskania) równowartości kwoty stanowiącej zalecaną przez Organizatora cenę brutto Produktu w sprzedaży detalicznej, szczegółowo wskazaną w Załączniku nr 1 do Regulaminu, która będzie niższa od kwoty stanowiącej cenę brutto zakupionego Produktu.

2. Uczestnik (osoba fizyczna) może wziąć udział w Promocji wyłącznie jeden raz.

3. Celem przystąpienia do Promocji, Uczestnik winien łącznie spełnić następujące przesłanki:

a) podając prawdziwe dane Uczestnik winien prawidłowo wypełnić zamieszczony na stronie internetowej,

b) wysłać za pośrednictwem strony internetowej odkurzacze.sencor-polska.pl wypełniony formularz wraz z załączonym dowodem zakupu Produktu.

4. W formularzu, o którym mowa w § 5 ust. 3 lit. a) i b) Regulaminu Uczestnik zobowiązany jest do: (i) podania imienia (imion), nazwiska, nr telefonu, adresu zamieszkania, numeru rachunku bankowego i firmy banku, w którym posiada rachunek bankowy, daty zakupu, adresu e-mail, (ii) podania nazwy i numeru zakupionego Produktu, (iii) udzielenia co najmniej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zwrotu Organizatorowi Produktu oraz uzyskania zwrotu wydatkowanej na Produkt kwoty, na zasadach i w wysokości określonych w § 5 ust. 1 Regulaminu, (iv) oświadczenia, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptuje postanowienia Regulaminu.

5. Uczestnik zobowiązany jest wysłać za pośrednictwem maila na adres marketing@fastpoland.pl zgłoszenie zamiaru zwrotu Produktu oraz jednocześnie żądania zwrotu wydatkowanej na Produkt kwoty, na zasadach i w wysokości określonych w § 5 ust. 1 Regulaminu. 

7. Dane Uczestnika podane w formularzu, o którym mowa w § 5 ust. 3 lit. a) i b) Regulaminu winny być zgodne z danymi osobowymi właściciela rachunku bankowego, na który będzie dokonywany zwrot wydatkowanej na Produkt kwoty na zasadach i w wysokości określonych w § 5 ust. 1 Regulaminu. W przypadku braku zgodności danych Uczestnika podanych w formularzu, o którym mowa w § 5 ust. 3 lit. a) i b) Regulaminu z danymi osobowymi właściciela rachunku bankowego, na który winien być dokonany zwrot wydatkowanej na Produkt kwoty, na zasadach i w wysokości określonych w § 5 ust. 1 Regulaminu, Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi przyjęcia zwracanego Produktu nabytego zgodnie z Regulaminem w jednym z Obiektów oraz wypłaty Uczestnikowi wydatkowanej na Produkt kwoty, na zasadach i w wysokości określonych w § 5 ust. 1 Regulaminu.

8. W mailowym zgłoszeniu zamiaru zwrotu, o którym mowa w § 5 ust. 5  Regulaminu, konieczne jest opisanie przez Uczestnika przyczyn (podstaw) braku zadowolenia z zakupionego Produktu.

§ 6.

ZASADY ZWROTU PRODUKTU.

1. Z chwilą wypełnienia przez Uczestnika kryteriów, o których mowa w Regulaminie oraz wykonania wszystkich przesłanek umożliwiających skuteczne przystąpienie do Promocji, Uczestnik może otrzymać zwrot wydatkowanej na Produkt kwoty, na zasadach i w wysokości określonych w § 5 ust. 1 Regulaminu, pod warunkiem, że:

a) Produkt jest nieuszkodzony;

b) Produkt jest w pełni sprawny;

c) Produkt spełnia swoje wszelkie funkcje, do których jest przeznaczony;

d) Produkt nie posiada jakichkolwiek zarysowań lub uszkodzeń (wewnętrznych lub zewnętrznych);

e) Produkt jest w oryginalnym opakowaniu (pudełku), w którym został zakupiony;

f) Produkt zawiera wszystkie elementy wewnętrzne i zewnętrzne identyczne (oryginalne) i niewymienione (fabrycznie nowe);

g) Produkt zawiera wszystkie elementy wewnętrzne i zewnętrzne zgodne z chwilą zakupu;

h) wyposażenie dodatkowe Produktu (akcesoria) (np. ssawki, filtry, worki, szczotki, turboszczotki, dodatkowe końcówki, rury, itp.): (i) nie jest uszkodzone, (ii) jest w pełni sprawne, (iii) nie posiada jakichkolwiek zarysowań lub uszkodzeń, (iv) zawiera wszystkie elementy wewnętrzne i zewnętrzne identyczne (oryginalne) i niewymienione (fabrycznie nowe), (v) jest zgodne z chwilą zakupu;

i) Produkt zwrócony zostanie wraz kartą gwarancyjną, instrukcją obsługi oraz dowodem zakupu Produktu, który Uczestnik otrzymał przy zakupie (paragon lub faktura).

2. Uczestnik niezwłocznie po wysłaniu zawiadomienia o żądaniu zwrotu, o którym mowa w Regulaminie, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania zawiadomienia, zobowiązany jest do wysłania na swój koszt i ryzyko (na koszt i ryzyko Uczestnika) Produktu w oryginalnym opakowaniu (pudełku), w którym został zakupiony, wraz z wszelkimi akcesoriami oraz dokumentami, o których mowa w mowa w Regulaminie, na adres: FAST POLAND SP. Z O.O. Sokołowska 10, 05-090 Puchały, Poland, EUROPE, z dopiskiem „90 dni na zwrot”.

3. W przypadku wysłania przez Uczestnika Produktu z uchybieniem terminu, o którym mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu, Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi przyjęcia zwracanego Produktu nabytego zgodnie z Regulaminem w jednym z Obiektów oraz zwrotu Uczestnikowi wydatkowanej na Produkt kwoty, na zasadach i w wysokości określonych w § 5 ust. 1 Regulaminu.

4. Organizator  –  z  zastrzeżeniem  postanowień  niniejszego  Regulaminu,  w  tym

w szczególności § 6 ust. 1-3 Regulaminu – dokona zwrotu na rzecz Uczestnika wydatkowanej na Produkt kwoty, na zasadach i w wysokości określonych w § 5 ust. 1 Regulaminu, na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w formularzu, w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty pod warunkiem dostarczenia przez Uczestnika Produktu zgodnego z wymogami określonymi w Regulaminie.

5. Zwrotu na rzecz Uczestnika wydatkowanej na Produkt kwoty dokonuje wyłącznie Organizator.

§ 7.

REKLAMACJE.

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać na piśmie w terminie 30

(trzydziestu) dni od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data nadania listu poleconego.

2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zostać przesłane listem poleconym do FAST POLAND SP. Z O.O. Sokołowska 10, 05-090 Puchały, Poland, EUROPE, z dopiskiem „90 dni na zwrot” oraz zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania, dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji oraz treść żądania.

3. Reklamacja rozpatrywana będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wpływu reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji w sprawie rozpatrzenia reklamacji listem na adres podany w reklamacji.

4. Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia ewentualnych roszczeń na drodze sądowej.

Polityka Prywatności

INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fast Poland sp. z o.o. z siedzibą w Puchałach (05-090 Puchały) przy ul. Sokołowskiej 10, NIP 525-233-26-55 / REGON 140120916

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres – iod@fastpoland.pl lub na podany adres korespondencyjny.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Promocji „90 dni na zwrot” na podstawie zgody – Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące partnerami Promocji na podstawie umów powierzenia danych.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w Promocji.

Załącznik nr 1

Lista produktów objętych Promocją „90 dni na zwrot”

– SVC 0740BL

– SVC 0741YL

Załącznik nr 2

Lista obiektów, w których można nabyć Produkty objętych Promocją „90 dni na zwrot”

Serwisy Internetowe

https://www.euro.com.pl/
https://www.electro.pl/
https://www.mediaexpert.pl/
https://www.avans.pl/
https://mediamarkt.pl/
https://www.neo24.pl/
https://www.neonet.pl/
https://www.oleole.pl/

Sklepy

Sklepy stacjonarne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wymienione na stronach:

https://www.euro.com.pl/
https://www.electro.pl/
https://www.mediaexpert.pl/
https://www.avans.pl/
https://mediamarkt.pl/
https://www.neo24.pl/
https://www.neonet.pl/
https://www.oleole.pl/

    Dane zakupionego przedmiotu: